User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Informacje > Różnorodność biologiczna to sieć życia.

Różnorodność biologiczna to sieć życia.

Różnorodność biologiczna to sieć życia, której częścią jesteśmy my sami. Bardzo często mówiąc o różnorodności biologicznej używamy skrótu - bioróżnorodność. Jest to termin oznaczający całe bogactwo form i przejawów życia na Ziemi. Zaczynając od wielkiego bogactwa gatunków przez zróżnicowanie osobników w obrębie gatunku po różnorodność środowisk i ekosystemów. To także wielość zachodzących między nimi zjawisk i procesów tworzących razem nierozerwalny system życia, w którym sami stanowimy ogniwo. Nic więc dziwnego, że znaczenia różnorodności biologicznej dla ludzkości nie sposób przecenić.

Ocenia się, że ponad 40% światowej ekonomii  opiera się na biologicznych produktach i procesach. Od bogactwa roślin, zwierząt i mikroorganizmów zależy  wyżywienie ludzkości, zdrowie, potrzebny opał,  bezpieczeństwo społeczne. Nie sposób wprost ocenić  jak wiele znaczy bogactwo życia  dla rozwoju kultury, zaspokojenia potrzeby  piękna i wartości duchowych-  krótko mówiąc dla jakości życia. Po prostu nie można  wyobrazić sobie naszego trwania na Ziemi bez tej tętniącej wokół nas wielości form żyjącego świata ! Jednak to bogactwo przyrody nie jest trwałe. Utrata różnorodności biologicznej to niepokojące ze wszech miar zjawisko, które niestety, nabiera coraz większego tempa. W ciągu ostatnich 50 lat ludzkość zmieniła i zmienia ekosystemy szybciej i bardziej dramatycznie niż w jakimkolwiek okresie  w całej dotychczasowej historii . Człowiek jest w dzisiejszych czasach głównym sprawcą zachodzących w przyrodzie zmian. Większość powierzchni Ziemi jest przekształcona w celu zaspokojenia coraz większych potrzeb i zachcianek  człowieka:  dla produkcji żywności, energii, rozrastania się miast , rozwoju transportu czy turystyki. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców  i coraz wyższym poziomem konsumpcji  różnorodność biologiczna zastraszająco  się zmniejsza. W konsekwencji  maleje  zdolność przyrody do zaspokajania naszych potrzeb w dziedzinie dóbr,  od których zależy nasza egzystencja.

 Ludzkość jest odpowiedzialna z wielkie tempo ginięcia gatunków i zniszczenia ekosystemów. Także w skutek zmian klimatu rośnie zagrożenie dla różnorodności biologicznej, a zarazem dla dobrobytu społeczności ludzkiej. Aby powstrzymać tempo tych groźnych zjawisk musimy zmienić nasze zachowania i sposób myślenia o przyszłości- i to zarówno jako całe społeczeństwa jak i indywidualne osoby. Lokalnie i w skali całego globu. Ta nowa jakość zachowania i myślenia nosi nazwę ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY.( Myśl taka zrodziła się podczas pracy specjalnej, powołanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, która opracowała raport pt Nasza wspólna przyszłość zwierający wskazówki jak zachować jakość życia dla nas bez uszczuplania możliwości przyszłych pokoleń). Podstawowym założenie rozwoju trwałego i zrównoważonego jest taki sposób życia by był on zgodny z możliwościami środowiska i zapewniał coraz lepsza jakość życia bez uszczuplania możliwości przyszłych pokoleń. Takie zagadnienia jak  wyżywienia ludzkości, „zielona” konsumpcja, zalesianie, zapobieganie zmianom klimatu i powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej to obszary zainteresowania zrównoważonego rozwoju. Możemy powstrzymać utratę bogactwa żywego świata tylko poprzez zrównoważone, umiarkowane korzystanie z jego dóbr tak by nie doprowadzać do  nieodwracalnego zniszczenia gatunków i ich środowiska. Potrzebne jest takie gospodarowanie bogactwem natury by zapewnić trwale jakość życia współczesnym i  przyszłym pokoleniom. Jedyny sposób by zatrzymać utratę różnorodności to współpraca i mądre wysiłki poszczególnych osób, organizacji i całych społeczności. W osiągnięciu tego celu niezwykłą rolę odgrywa edukacja i budowanie powszechnej świadomości społecznej. Proces prowadzący do zmian zachowań  w wielkim stopniu zależy od jakości edukacji, a ta zależy od dobrego przygotowania i wsparcia  nauczycieli.

Głównym celem projektu BEAGLE jest wspieranie edukacji prowadzonej poza klasą, w terenie i dostarczenie motywacji do nauczania oraz uczenia się jak zachować  różnorodność biologiczną. Wiedza  taka służyć będzie  przyjęciu  takiego stylu życia, który pozwala osiągnąć rozwój trwały społecznie  i w zgodzie z możliwościami środowiska.