User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Informacje > Korzyści z prowadzenia zajęć terenowych

Korzyści z prowadzenia zajęć terenowych

Prowadzenie zajęć terenowych jest bardzo pomocne w pracy nauczyciela. Zajęcia prowadzone poza zwykłym środowiskiem klasy szkolnej inspirują tak uczniów jak i nauczycieli. Zajęcia w terenie – nawet tym najbliższym - angażują, pomagają uczyć prowadzenia obserwacji, wspierają w rozwoju spostrzegawczości - zwłaszcza zależności przyczynowo – skutkowych i dają nieocenioną możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Korzyści lekcji poza klasą to:

  • nauczanie bardziej angażujące i wymagające samodzielności
  • stymulowanie, inspirowanie i poprawa motywacji uczniów,
  • rozwój umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach,
  • nowe wyzwania i okazja do podjęcia akceptowalnego poziomu ryzyka,
  • rozwijanie kreatywności,
  • ograniczanie zachowań problemowych i poprawa uczestnictwa,
  • rozwój umiejętności prowadzenia badań i wyciągania na ich podstawie własnych wniosków

Istnieje duży związek pomiędzy efektywnym nauczaniem w klasie a prowadzeniem zajęć terenowych. Zostało to wyraźnie podkreślone w nowej podstawie programowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.), która kładzie duży nacisk na wykonywanie praktycznych doświadczeń i prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

Uczestnictwo w projekcie BEAGLE  - ułatwia spełnienie wymagań nowej podstawy programowej w odniesieniu do nauczania  przyrody, biologii, geografii oraz informatyki. Służy zdobywaniu rozwijaniu najważniejszych (w ujęciu nowej podstawy programowej) umiejętności zdobywanych przez ucznia:

- myślenia naukowego – umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (I i II etap kształcenia),

- umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji (III i IV etap kształcenia),

- umiejętności pracy zespołowej (I, II, III, IV  etap kształcenia).

Projekt został tak przygotowany aby szkoły uzyskały rezultaty wykorzystując zarówno własny teren jak i środowisko lokalne. Oczekujemy że uczniowie podejmą odpowiedzialność za sprawozdawczość na temat projektu. Mamy również nadzieję, że doświadczenie, które zdobędą da im przedsmak prawdziwych naukowo-badawczych projektów, co pogłębi i wzbogaci proces nauczania.