User
Nie zalogowany|Logowanie
Contact
STRONA GŁÓWNA > Szkoły > Zarejestrowani uczestnicy

Zarejestrowani uczestnicy

Základná škloa s materskou školou Udiča

AddressUdiča 248
Postal address018 01
Telephone042/4383181
RegionTrenčiansky kraj
CountrySlovakia
Organization typePrimary and lower secondary school
Home page»View page

Škola je spojeným právnym subjektom od roku 2006. Zriaďovateľom je obec Udiča. V tomto školskom roku máme 11 tried ZŠ s počtom 206 žiakov(z toho jedna trieda je špeciálna pre deti s poruchami učenia), 2 triedy MŠ s počtom 42 detí a 3 oddelenia ŠKD s počtom 65 žiakov.
profilácia našej školy je podrobne rozpracovaná v strategickom pláne na obdobie rokov 2005 - 2010.
Zamerali sme sa na tieto kľúčové oblasti:
1. environmentálnu výchovu (sme Zelená škola)
2. podporu vyučovania zavádzaním IKT, vyučovanie informatickej výchovy a informatiky
3. intenzívne vyučovanie cudzieho jazyka od 1. stupňa ZŠ.
4. vzdelávanie žiakov so ŠVVP
5. získavanie kompetencií v oblasti mediálnej výchovy
6. získavanie kompetencií pri práci s projektami, informáciami
7. rozvoj prezentačných zručností, kritického myslenia...
Problematike EnV sa venujeme už dlhodobo. Zapájame sa do environmentálnych projektov, vyučujeme predmet mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, kde zmysluplne využívame informácie získané a spracované v projektoch. Neformálne plníme hlavné ciele školskej reformy - získanie potrebných kompetencií pre život.

Sign ups

CommentKlasaData rejestracji
MO6.A10.03.2010